strefa klienta
login:
hasło:

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) normuje zasady ochrony środowiska oraz korzystania z jego zasobów zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju.

Ustawa reguluje procedury ustalania warunków: ochrony środowiska, wprowadzania substancji lub energii do środowiska a także opłat za korzystanie ze środowiska.

Ustawa stanowi również o obowiązkach organów administracji w zakresie ochrony środowiska a także o zasadach odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej - w tym o sankcjach w przypadku niewypełniania obowiązków formalno-prawnych określonych w ustawie dla poszczególnych podmiotów korzystających z zasobów środowiska.

Ustawa precyzuje pojęcia związane ze środowiskiem i jego ochroną: organów monitorujących środowisko, organów administracji oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, kryteria oceny poszczególnych parametrów i stref środowiska, procedury przeciwdziałania zanieczyszczeniom i poważnym awariom przemysłowym, programy ochrony środowiska oraz procedury ustalania programu dostosowawczego.


  Adres publikacyjny Status Tytuł

M.P. 2011 nr 94 poz. 958 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

M.P. 2011 nr 94 poz. 957 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012

Dz.U. 2011 nr 140 poz.824 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

Dz.U. 2011 nr 105 poz.617 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2011 nr 95 poz.558 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

Dz.U. 2011 nr 94 poz.555 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

M.P. 2011 nr 61 poz.586 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca

Dz.U. 2011 nr 22 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1746 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1609 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)

Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Dz.U. 2010 nr 130 poz. 879 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Dz.U. 2010 nr 128 poz. 862 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady

Dz.U. 2010 nr 117 poz. 784 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory

M.P. 2010 nr 78 poz. 965 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011

Dz.U. 2010 nr 74 poz. 945 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1296 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1295 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1034 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1033 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przekazania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Dz.U. 2009 nr 97 poz. 816 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Dz.U. 2009 nr 97 poz. 814 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych

Dz.U. 2009 nr 63 poz. 525 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

Dz.U. 2009 nr 57 poz. 780 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

M.P. 2009 nr 33 poz. 495 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. przypadających na jednego mieszkańca

Dz.U. 2009 nr 5 poz. 31 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1527 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (w załączeniu)

Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1377 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji

Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (w załączeniu)

Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1235 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1203 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2008 nr 151 poz. 947 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przekazywania

Dz.U. 2008 nr 147 poz. 932 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2008 nr 89 poz. 547 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

Dz.U. 2008 nr 82 poz. 500 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska

M.P. 2008 nr 80 poz. 707 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009

M.P. 2008 nr 79 poz. 698 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009

Dz.U. 2008 nr 62 poz. 392 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

Dz.U. 2008 nr 61 poz. 385 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

Dz.U. 2008 nr 52 poz. 310 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

M.P. 2008 nr 41 poz. 373 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca

Dz.U. 2008 nr 38 poz. 221 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza

Dz.U. 2008 nr 14 poz. 89 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1645 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1547 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1535 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości hałasu L(DWN)

Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1517 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1516 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska

Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1515 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem

Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1509 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sposobie ich prowadzenia

Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1392 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1341 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1340 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

Dz.U. 2007 nr 121 poz. 840 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 828 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U. 2007 nr 114 poz. 788 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

Dz.U. 2007 nr 106 poz. 729 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu L(DWN)

Dz.U. 2007 nr 106 poz. 723 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Dz.U. 2007 nr 88 poz. 588 nieobowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2007 nr 79 poz. 537 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska

Dz.U. 2007 nr 69 poz. 457 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

M.P. 2007 nr 68 poz. 754 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008

M.P. 2007 nr 65 poz. 732 obowiązujący Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008

Dz.U. 2007 nr 45 poz. 294 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przedstawiania

M.P. 2007 nr 32 poz. 377 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 r. przypadających na jednego mieszkańca

Dz.U. 2007 nr 11 poz. 72 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (w załączeniu)

Dz.U. 2007 nr 8 poz. 61 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych

Dz.U. 2007 nr 1 poz. 8 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami

Dz.U. 2006 nr 108 poz. 739 nieobowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

M.P. 2006 nr 73 poz. 734 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2007

M.P. 2006 nr 71 poz. 714 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007

Dz.U. 2006 nr 63 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

M.P. 2006 nr 36 poz. 402 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2005 r. przypadających na jednego mieszkańca

Dz.U. 2006 nr 30 poz. 208 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska i gospodarki wodnej

Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady

Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2177 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi

Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2128 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych

Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1935 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji

Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1826 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów

Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

M.P. 2005 nr 74 poz. 1040 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006

M.P. 2005 nr 57 poz. 782 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006

M.P. 2005 nr 53 poz. 734 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 września 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006

M.P. 2005 nr 27 poz. 386 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2004 r. przypadających na jednego mieszkańca

Dz.U. 2005 nr 6 poz. 40 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2842 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2840 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2839 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2310 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

Dz.U. 2004 nr 194 poz. 2001 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

Dz.U. 2004 nr 194 poz. 2000 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1846 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U. 2004 nr 98 poz. 999 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach

Dz.U. 2004 nr 94 poz. 917 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2004 nr 40 poz. 706 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2005

M.P. 2004 nr 39 poz. 693 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005

M.P. 2004 nr 20 poz. 364 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 r. przypadających na jednego mieszkańca

Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów

Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1876 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1219 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1058 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Dz.U. 2003 nr 104 poz. 970 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 731 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego

Dz.U. 2003 nr 67 poz. 631 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

Dz.U. 2003 nr 59 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

Dz.U. 2003 nr 52 poz. 466 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

M.P. 2003 nr 50 poz. 783 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004

M.P. 2003 nr 50 poz. 782 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004

Dz.U. 2003 nr 50 poz. 435 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

Dz.U. 2003 nr 35 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

M.P. 2003 nr 23 poz. 340 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2002 r. przypadających na jednego mieszkańca

Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji

Dz.U. 2003 nr 1 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1934 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1918 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych

Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1667 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1591 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

Dz.U. 2002 nr 182 poz. 1519 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory

Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1498 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem

Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1453 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1439 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1416 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska

Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi

Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1298 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych

Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1157 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach

Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1139 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko

Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1055 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Dz.U. 2002 nr 115 poz. 1003 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 865 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 860 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska

Dz.U. 2002 nr 87 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu

Dz.U. 2002 nr 87 poz. 796 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

Dz.U. 2002 nr 78 poz. 712 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2002 nr 77 poz. 702 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

M.P. 2002 nr 54 poz. 743 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2002 r. w sprawie jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2003

M.P. 2002 nr 49 poz. 715 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003

M.P. 2002 nr 21 poz. 376 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadających na jednego mieszkańca

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 81 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu

Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1285 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu