strefa klienta
login:
hasło:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897) stanowi o zadaniach gminy w zakresie utrzymania i porządku w gminie.

Ustawa nakłada jednocześnie na właścicieli nieruchomości obowiązek podpisania i udokumentowania umowy zobowiązującej właściciela nieruchomości do uiszczania opłat za odbieranie z posesji odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Ustawa określa także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pod groźbą kary więzienia lub grzywny.

Ustawa przytacza i wyjaśnia również pojęcia związane z czystością i utrzymaniem porządku w gminach, w tym m.in.: gminny plan gospodarki odpadami, stacja zlewne, zbiornik bezodpływowy, nieczystości ciekłe, odpady komunalne, sieć kanalizacyjna, przydomowa oczyszczalnia ścieków bytowych, pojazd asenizacyjny oraz utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach gminnych.


  Adres publikacyjny Status Tytuł

Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2006 nr 5 poz. 33 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.