strefa klienta
login:
hasło:

Czym jest ewidencja odpadów?

Ewidencja odpadów oznacza:

  • prowadzenie kart ewidencji odpadu
  • prowadzenie kart przekazania odpadu
  • składanie rocznych zestawień o odpadach do właściwego Urzędu Marszałkowskiego
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21). Ewidencja odpadów dotyczy każdego ich posiadacza. Oznacza to, że ewidencję odpadów muszą prowadzić następujący przedsiębiorcy:
  • wytwórcy odpadów (np.: firmy produkcyjne, budowlane, serwisowe, sprzątające itd.), za wyjątkiem wytwórców odpadów komunalnych
  • zbierający, np.: punkty skupu złomu i surowców wtórnych
  • transportujący odpady (tylko i wyłączenie z użyciem karty przekazania odpadu)
  • wykonujący odzysk lub unieszkodliwanie
  • składowiska odpadów

Istnieją wyjątki, kiedy nie jest konieczne prowadzenie ewidencji odpadów lub można prowadzić ją w sposób uproszoczony, czyli z użyciem tylko kart przekazania odpadu.

Przepisy w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska, które określa rodzaje i ilości odpadów w przypadku, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Oznacz to, że w przypadku tych kodów odpadów moża prowadzić ewidencję wyłączenie z użyciem kart przekazania odpadu.

To rozporządzenie określa także rodzaj i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:
Lp Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość [Mg]
1 Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
2 Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
3 Odpady z kory i korka 03 01 01 do 10
4 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 do 10
5 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 08 03 18 do 0,1
6 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,1
7 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 5
8 Gruz ceglany 17 01 02 do 5
9 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 5
10 Drewno 17 02 01 do 5
11 Szkło 17 02 02 do 5
12 Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
13 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 04 17 05 04 do 5
14 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 5